Om Boxholm Dental

Ägare Boxholm Dental
Boxholm Dental – vår affärsidé
Vi framställer olika tandtekniska produkter med innovativa lösningar och senaste tekniska utrustningarna med arbetsglädje, engagemang och resultatfokus för att ligga i framkant i branschen.

 

Starkt engagemang lade grunden

Boxholm Dental AB är ett svenskt dentallaboratorium som vuxit fram ur en stark tandteknisk tradition i Boxholm. 1996 lades ortens stora tandlaboratorium ned. 1997 etablerades Boxholm Dental och ägs idag av Johan Kapusta, Helena Kvist, Pia Ringborg och Johanna Qvist.

Boxholm Dental ett 30-tal anställda och har de senaste åren haft en mycket expansiv utveckling.

Investeringar görs kontinuerligt och stärker positionen som ett av landets främsta fullservicelaboratorier. Boxholm Dentals uppdrag förgrenar sig över hela Sverige.

Våra policys och hur vi arbetar med dem

Boxholm Dentals kvalitétspolicy
Med hantering av modern teknik är vi genom hantverkskunskap ett föredöme på de marknader där vi finns.

Systematiserad kompetensförsörjning är grunden för företagets totala kvalitet och säkerställer våra möjligheter till framtida nya marknader utifrån tandtekniska marknadens krav.

De tjänster vi erbjuder är marknadsanpassade och uppfyller alla våra intressenters förväntningar med trygghetsskapande relationer som långsiktigt mål och servicetänkande som grundpelare i företaget.

Genom systematiskt arbete med kompetensförsörjning samt återkommande dialog med våra kunder får vi erfarenheter och kunskaper som krävs för att säkerställa vår höga servicenivå.

Boxholm Dental iso-certifierade
Boxholm Dentals miljöpolicy
Med återkommande diskussioner med personalen om nya material och dess miljöpåverkan internt och externt, ger vi oss själva kontinuerlig miljöutbildning i företaget.

Vi följer lokala direktiv utifrån hur vi hanterar våra restprodukter när det gäller miljötänk.

Genom återvinning av våra restprodukter och källsortering utifrån deponiavtal värnar vi om vår yttre miljö. I alla val vi gör skall miljöaspekten vara en tongivande faktor. Vi beaktar miljöhanteringen hos våra samarbetspartners.

Vi följer alla EU:s och Läkemedelsverkets direktiv, och i allt vi gör verkar vi för att vara så lite miljöbelastande som det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

 

Vi är FR2000-CERTIFERADE

Det här innebär att våra rutiner stärks ytterligare och att Ni som kund kan känna er ännu tryggare.

FR2000 består av en verksamhetsbeskrivning, ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Systemet utgår ifrån ISO 9001:2000 Kvalité, ISO 140001:2004 Miljö, SS 62 40 70 Kompetensförsörjning samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3. Systemet är framtaget för små och medelstora företag.

Boxholm Dentals arbetsmiljöpolicy
Vår verksamhet kännetecknas av kvalitetstänkande utifrån den moderna tandteknikens ergonomi i vår produktion.

Kvaliteten på personalens arbetsmiljö ligger på en hög nivå utifrån våra SAM rutiner och genom detta skapar vi en utvecklande och stimulerande arbetsplats för våra medarbetare utifrån mångfaldsperspektivet.

Arbetsmiljön är säker och utvecklande med respekt för medarbetare och ledning, samtidigt som den ska vara möjlig att påverka för den enskilde på alla nivåer i företaget genom att integrera social miljö och säkerhet i allt vi gör utifrån jämställdhetstänk.

Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i vår verksamhetsplanering. Resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, information och utbildning i dessa frågor finns tillgängliga på varje nivå i vårt företag och följa direktiven i SAM och genomförda systematiska riskanalyser.

Vi arbetar i  en bulleranpassad och renad intern och extern miljö på arbetsplatsen.